Hoe ziet het programma eruit?

De aanpak van het programma
Innovatie van het onderwijs met behulp van onderwijstechnologie is op veel plekken al lang ingezet. Blended learning is een ontwikkeling die al meer dan een decennium gaande is in het hoger onderwijs. Het laatste jaar is ook binnen de HvA heel veel waardevolle kennis en ervaring opgedaan met de online component van blended learning. Dit biedt kansen voor versnelling van de ontwikkeling richting goede blends van onderwijsvormen, maar vanzelfsprekend is dat niet.

Het programma sluit daarom aan bij wat er al gebeurt bij opleidingen. Het programma is gericht op het maximaal ondersteunen van de opleidingen bij het herontwerp van het onderwijs - radicale vraagsturing. En gericht op het ondersteunen van de facultaire ondersteuning (ICTO1). Ambities rond blended learning worden door de opleidingen zelf gesteld; het programma helpt opleidingen door samen met hen en met de facultaire ICTO’s te organiseren wat ze nodig hebben om deze ambities rond blended learning te kunnen waarmaken. Samen met de faculteiten formuleren we de behoeften aan faciliteiten en aan (didactische en technische) ondersteuning en helpen we deze behoeften te vervullen. Het programma vormt een netwerk met veel organisatiekracht en –energie die wordt gericht op de professionele ontwikkeling en ondersteuning van docenten/onderzoekers. Het programma zorgt voor het aanjagen van een transitie naar meer blended learning en het ondersteunen van de lokale initiatieven en betrekt hierbij zowel medewerkers als studenten. Het programma inspireert en verleidt opleidingen door middel van een aansprekende en aantrekkelijke set aan scenario’s voor blended learning. We verzamelen en verspreiden ‘evidence informed’ blended learning ontwerpcriteria en praktijkvoorbeelden. We vormen een flexibele en diverse lerende community die het onderwijs doorontwikkelt en vernieuwt en bijdraagt aan de ambities en beloftes op het gebied van blended learning. We zetten het team van de Innovatiepartners in om de opleidingen gericht en planmatig te helpen met evidence informed interventies.

De faculteiten en opleidingen zijn ‘in the lead’ voor wat betreft inhoud, tempo en ambitieniveau. Het eigenaarschap en actorschap ligt bij het onderwijs, het programma prikkelt, inspireert en ondersteunt. Het programma zoekt ook actief naar mogelijkheden voor versnelling; er is veel momentum voor ontwikkeling van blended learning. Hiervoor werken we dichtbij de opleidingen en helpen we de opleidingen de behoeftes in kaart te brengen en te vervullen. We bevragen de organisatie doorlopend op verschillende niveau’s en we gebruiken alle relevante enquetes en onderzoeken die onder onze studenten en medewerkers worden uitgevoerd om te leren waar de behoeftes liggen.

1. ICTO staat voor ICT in Onderwijs. In dit document doelen we met deze afkorting op de facultaire ondersteuners die de docenten en coördinatoren ondersteunen

Onze uitgangspunten
Voor het programma gelden de volgende uitgangspunten.
 • Het programma is primair gericht op het versterken van de onderwijs kwaliteit en op het vergroten van het handelingsrepertoire en competenties van de medewerkers.
 • Het programma gaat in de basis uit van vraaggestuurde co-creatie van en met de opleidingen. Dit geldt zowel voor de programmering als de uitvoering
 • Inspireren door leren met en van elkaar
 • Lerende organisatie: kennis opbouwen en verspreiden door gevoelde urgentie en noodzaak
 • Kern is de ontmoeting gericht op kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming van de studenten
 • De HvA is en blijft een campus-instelling; goed blended ontwerp zorgt juist voor versterking van de rol en betekenis van de campus en de stad
 • Programma Blended Learning heeft impact op de inhoud & vorm van al het onderwijs
 • Impuls voor de kwaliteit van het onderwijs door optimale mix van online en offline
 • Goed blended onderwijsontwerp vraagt om nieuwe competenties en expertise, op vakinhoudelijk, didactisch en technologisch vlak
 • Het programma ziet blended learning als middel om het onderwijs te verbeteren; niet als bezuinigingsmaatregel


Wat zijn  succesfactoren
 • Verantwoordelijkheid bij faculteiten: facultair initiatief, met eigen verantwoordelijke, eigen plan en eigen middelen (tijd/ geld) 
 • Commitment van opleidingsmanagers en decanen
 • Passende governance inclusief brede programmaraad en betrekken studenten
 • Uitgaan van een narratief en dit voortdurend blijven uitdragen
 • Bieden van inspiratie en prikkeling om te vernieuwen
 • Juiste ‘tone of voice’ vinden voor alle communicatie, ook binnen het programma
 • Programma is ondersteunend, slechts beperkt sturend
 • Zorgen voor een goede verbinding tussen de opleidingen en faculteiten, vooral ook op het niveau van de docenten.
 • Waar passend aansluiten bij het IP Programma Persoonlijke Leerpaden en Duurzaamheid en Diversiteit.
 • Programmabudget zodat we kunnen leveren wat er nodig is op basis van jaarlijkse rolling forecast (denk aan tools ontwikkelen, evenementen organiseren, (door)ontwikkelen platform)

Hoe bakenen we
programma het af?
Het programma gaat over de beweging van het onderwijs van de HvA in de richting van betere blended learning. Het gaat over toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling van het onderwijs, over hoe we met de juiste afweging en de juiste ‘blend’ het onderwijs kunnen verrijken en beter kunnen laten aansluiten bij de huidige beroepspraktijk.

Onderstaande onderwerpen raken het programma, waardoor het programma er de benodige aandacht voor zal hebben, maar vallen buiten de directe scope van het programma.
 • Huisvestingsstrategie; blended learning heeft effect op de wijze van gebruik van de fysieke ruimte van de HvA. Het programma speelt een signalerende en adviserende rol richting huisvestingsbeleid en -strategie.
 • "Noodonderwijs” of emergency remote teaching als gevolg van een pandemie
 • Persoonlijke leerpaden/flexibilisering; daarvoor is een apart IP programma onder leiding van Ramon Puras, decaan van FOO
 • Continue verbetering onderwijskwaliteit in de accreditatiecyclus; dit is belegd bij Kwaliteit & Accreditatie (o.l.v. Anneke Vierhout)
 • Aankoop en technische implementatie van ICT tools voor onderwijs.

Uiteraard is er reguliere afstemming met diverse projectleiders van relevante HvA projecten en IP programma's waaronder ook Duurzaamheid en Diversiteit, we verbinden activiteiten, delen kennis en verwijzen door naar elkaar waar dat nodig en mogelijk is.
Hogeschool van Amsterdam — Magazine