De definitie van Blended Learning.

De contouren Programma Blended Learning

In het Instellingsplan 2021-2026 van de HvA is onder andere programma “Digitale Transformatie naar Blended HvA” benoemd. Dit programma beslaat verscheidene processen: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Om de doelstellingen voor onderwijs te realiseren, is programma Blended Learning gedefinieerd. Dit programma gaat alleen over onderwijs: blended learning:
Definitie Blended learning: een doordachte, doelgerichte en bewust ontworpen mix van  face-to-face en digitale onderwijsactiviteiten en leermaterialen
Het voorliggende document beschrijft de contouren van Programma Blended Learning. De hoofdstukken 1 tot en met 4 gaan over het meerjarige programma in het geheel, hoofdstuk 5 beschrijft het jaarplan voor 2021. Dit gedeelte wordt jaarlijks bijgewerkt.

Wat is ons doel?
Hoofddoelstelling van Programma Blended Learning:
Programma Blended Learning draagt bij aan de kwaliteit van al ons onderwijs en daarmee aan studentsucces door de ontwikkeling van inhoud, vorm en organisatie van blended learning te ondersteunen en versterken.
Deze hoofddoelstelling is vertaald in opbrengsten van het programma voor drie doelgroepen.

Voor studenten

betere toerusting voor digitale toekomst; rijkere leeromgeving; meer aansluiting bij persoonlijke leerstrategieën en omstandigheden; meer regie op het leerpad.

Voor docenten

uitbreiding van didactisch handelingsrepertoire en digitale vaardigheden; meer keuzemogelijkheden bij het inrichten van het eigen onderwijs.

Voor organisatie

up-to-date, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, maatwerk voor een diversere studentenpopulatie, persoonlijke leerpaden, wendbaarheid, studentsucces, digitaal vaardige studenten en docenten.


Narratief:
werken vanuit de bedoeling

Programma Blended Learning inspireert docenten, ondersteuners en onderwijsmanagers om een stap te zetten richting blended learning door een prikkelend perspectief te bieden. Het programma gelooft dat het kennen van de betekenis, de bedoeling, een belangrijke rol kan spelen in het creëren van de beweging. Daarom biedt het programma een sterk narratief dat betekenis geeft aan de ontwikkelingen en aan de inspanningen. Het geeft vooral perspectief op het ‘waarom’ van blended learning bij de HvA.
De digitaliserende omgeving. Als hogeschool leiden we onze studenten op tot professionals in een steeds verder digitaliserend beroepenveld (kwalificatie). Daarnaast hebben we de vormende opdracht onze studenten toe te rusten voor de digitaliserende maatschappij (socialisatie en persoonsvorming). Als hogeschool zelf zijn we ook onderdeel van een digitaliserend kennisecosysteem. We zijn een lerende organisatie die de kracht van digitalisering inzet als middel om de onderwijskwaliteit te verhogen en studentsucces te vergroten.

Wat betekent dit voor het onderwijs? Om onze studenten op te kunnen leiden voor de steeds verder digitaliserende toekomst, beweegt ons onderwijs mee en loopt waar mogelijk voorop. De HvA biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin het fysieke en digitale onderwijs steeds beter met elkaar verweven (‘blended’) zullen raken. Een blend is letterlijk een mix. In die zin is onderwijs altijd al blended. Je mixt immers altijd verschillende instructie- en werkvormen, leermaterialen en technieken in het onderwijs. Meestal worden ook verschillende leeromgevingen gecombineerd: de campus, praktijkomgevingen (bijvoorbeeld de stad), de thuisomgeving (zelfstudie en peer learning). Ook dat is een mix. Blended learning is zo’n mix van leeromgevingen en – activiteiten: een mix waarin de fysieke en digitale leeromgeving gecombineerd worden en elkaar versterken. De leerdoelen vormen het vertrekpunt voor het blended onderwijsontwerp. Vervolgens wordt een optimale mix van leeractiviteiten ontworpen, afgestemd op de doelgroep en waar mogelijk evidence-informed.

Meerwaarde voor het onderwijs: We streven naar een optimale mix van online leren en contactonderwijs. Dat is iets anders dan ‘steeds digitaler’ onderwijs. We zijn en blijven een campus-hogeschool waar de kracht van ontmoeting en binding met de stad centraal blijven staan. Door verstandig en gebalanceerd fysiek en digitaal onderwijs te blenden, werken we aan het realiseren van onze ambities. Blended learning draagt immers bij aan gevarieerde, stimulerende leeromgevingen. Het didactisch handelingsrepertoire van docenten wordt verrijkt met digitale instrumenten en de vaardigheid om fysieke componenten doordacht af te wisselen met digitale. Het is in feite een didactisch concept, nauw verbonden met de gewenste leeruitkomsten. Dat geeft docenten meer keuzemogelijkheden en eigenaarschap over hun onderwijs. Er kan meer maatwerk worden geboden aan studenten met verschillende behoeften, talenten en leerstrategieën. We kunnen tevens een diversere studentendoelgroep bedienen (denk bijvoorbeeld aan post-initieel studeren, functiebeperkingen en andere persoonlijke omstandigheden). Blended learning zal onderwijs wendbaarder maken en minder afhankelijk van tijd en plaats. Dat betekent voor studenten dat er meer regie op hun eigen leerpad mogelijk is. Met de ontwikkeling van blended learning laten we als kennisinstelling zien dat we ondernemend en wendbaar richting de toekomst zijn. Via dialoog en reflectie werken we aan continue verbetering van ons onderwijs en onze eigen professionaliteit.

Dat alles samen draagt bij aan studentsucces en dat is waar al onze ambities uiteindelijk op gericht zijn. It’s all in the mix.

Bijdrage Blended Onderwijs voor studenten
Blended onderwijs biedt voor de studenten een betere leerervaring en meer flexibiliteit. Een goede ‘blend’ is een gebalanceerde mix van synchrone en asynchrone leeractiviteiten, zowel online als in fysieke nabijheid. Het asynchrone deel maakt dat studenten veel kunnen doen op de momenten die voor hun werken, meer op hun eigen tempo en op een zelf gekozen moment en plaats. Maar goed blended ontwerp kan ook zorgen voor meer differentiatie in hoe het onderwijs wordt aangeboden, zodat dat beter kan aansluiten bij de beginstituatie en gewenste manier van leren van de student. De online component maakt het de inbreng van het werkveld en (internationale) experts eenvoudiger te realiseren. Ook kan men beter rekening houden met diverse doelgroepen, diverse soorten studenten (voltijd, deeltijd, Masters, AD’s, studenten met een functiebeperking, internationale studenten). Dit geldt ook voor de verbinding onderzoek en onderwijs. Vaak zijn het (tijds)logitieke beperkingen die de verbinding extra belemmeren. Slim gebruik van de mix fysiek en digitaal zou deze verbinding eenvoudiger kunnen maken.

Het onderwijs op de campus kan met blended learning meer gericht worden op co-creatie, het door sociale interactie verrijken van je leerproces en het samen werken aan hogere orde vaardigheden. Ook kennis en onderwijsaanbod van externe partijen kan eenvoudiger worden gedeeld en aangeboden.

Tot slot sluit blended onderwijs beter aan bij de huidige maatschappij waarin we leven: leren door doen, samenwerken en leren op diverse manieren zoals dat ook in het werkveld plaatsvindt. De studenten van nu verwachten niet minder.

We moeten er echter voor waken dat meer blended en meer flexibel ontwerp van het onderwijs niet leidt tot grotere ongelijkheid tussen opleidingen waar het gaat om de toegankelijkheid en inclusiviteit van het onderwijs. We moeten zorgen dat er een basisniveau gehandhaafd blijft voor het faciliteren van studenten met een functiebeperking, om de inclusiviteit te waarborgen. Blended learning biedt ook kansen voor internationale studenten, we moeten zorgen dat we deze kansen grijpen.

Hogeschool van Amsterdam — Magazine