De vijf pijlers. 

Pijlers, activiteiten en niveau’s

De activiteiten binnen de context van programma Blended Learning worden ingedeeld in vijf pijlers. De activiteiten zelf kunnen betrekking hebben op verschillende niveau’s in de organisatie of structuur van het onderwijs. De pijlers zijn echter niet helemaal exclusief: sommige activiteiten zullen in twee pijlers tegelijk vallen.

Veel activiteiten zullen (onder)delen hebben die op verschillende niveau’s uitgewerkt en/of uitgevoerd moeten worden. Voor de niveau’s kunnen verschillende doorsneden worden gekozen. Door alle niveau’s steeds in beeld te houden, borgen we de samenhang tussen de niveau’s.

Structuur: les, vak/module, curriculumOrganisatie: docent, team (vakgroep/leerlijn/leergemeenschap/cluster), opleiding, faculteit, HvA Ook differentiëren we activiteiten naar doelgroep:Doelgroepen: docenten, studenten, ondersteuners (O&O/ICTO, vak- en opleidingscoördinatoren,

Pijler 1: Stip op de horizon
Hoe kan blended learning bij de HvA eruit zien? Hoe worden studenten er eigenlijk beter van? Samen met de faculteiten, O&O en de DSS ontwikkelen we prikkelende scenario’s als voorbeelden van blended learning en een narratief rond de waarde, de bedoeling van blended learning. Deze narratieven zijn beeldend en gericht op de diverse doelgroepen docent, student, medewerkers, specifieker dan het algemene narratief in dit document. We laten verschillende mogelijkheden van blended learning zien met verschillende ontwikkelrichtingen. We inspireren de opleidingen om keuzes te maken; we ondersteunen de opleidingen bij het bepalen van de ontwikkelrichting en het stellen van het gewenste ambitieniveau uitgezet in de tijd.

We werken niet toe naar één HvA brede visie op blended learning. We willen niet voorschrijven hoe blended onderwijs eruit moet zien. Het hangt nauw samen met het didactisch concept en de opleidingen kiezen daarin zelf een richting en een ambitieniveau. We maken dus geen eensluidende HvA visie, maar geven wel handvatten voor goed (blended) onderwijsontwerp in de (door O&O) nieuw te ontwikkelen versie van de ‘Robuust en Studeerbaar’ leidraad: ‘Blended en Flexibel’.

Reflectie instrument

Om het gesprek over de ontwikkeling richting blended learning binnen de opleidingen te faciliteren, selecteren we samen met de faculteiten een instrument om te kunnen bepalen waar aandacht naar uit moet gaan. Er zijn tal van maturity scans voor blended onderwijs beschikbaar, maar omdat een ‘maturity scan’ een oordeel geeft, willen we die niet zomaar inzetten. We onderzoeken of er één of enkele zijn die goed zijn, waardevrij gemaakt kunnen worden en bij de HvA passen. Het instrument moet het gesprek over de ontwikkelrichting, het ambitieniveau en over de stappen om daar te komen bij de opleidingen losmaken. Het instrument moet helpen om voor de opleiding te bepalen wat de route kan worden naar het gekozen ambitieniveau toe.

Lerende organisatie

De ontwikkeling van het onderwijs, en de continue verbetering ervan, zijn nooit echt klaar. Opleidingen kunnen een grote stap maken en op een bepaald moment voor de meeste onderdelen een goede blend te pakken hebben. Maar er is altijd wat te verbeteren en niks blijft lang hetzelfde. Focus op doorontwikkelen, op continue verbetering, is een belangrijke waarde voor de HvA. Programma Blended Learning is in alles gericht op het creëren van een cultuur waarin continue verbetering ingebakken zit.

Pijler 2: Herontwerp Onderwijs
De beoogde veranderingen als gevolg van dit programma hebben voor een groot deel betrekking op nieuw onderwijsontwerp. Blended learning is in de basis een ontwerpvraagstuk. Alle opleidingen gaan aan de slag met hun onderwijsontwerp. Op hun eigen moment en in hun eigen tempo ontwikkelen de opleidingen hun onderwijs gekozen richting en ambitieniveau. Programma Blended Learning ondersteunt de opleidingen in het realiseren van het ambities op het gebied van het herontwerp. Samen met de opleidingen en de facultaire ICTO en O&O kijken we welke behoeften de opleidingen hebben; het programma helpt de opleidingen bij het vervullen van de voorwaarden voor het realiseren van de ontwikkeling. Dit doen we op basis van de behoefte van opleidingen en op het moment dat het opleidingen past. We helpen de faculteiten met het maken en actualiseren van een eigen plan hiervoor.

Herontwerp van het onderwijs heeft naast blended learning vele andere aspecten. Bij het werken aan het ontwerp betrekken we waar passend andere centrale initiatieven, zoals het programma Persoonlijke Leerpaden. Maar ook Duurzaamheid, Diversiteit, Student als partner in de rijke leeromgeving spelen een rol bij de breedte van de opdracht het onderwijs blended vorm te geven.Ook het perspectief van het welzijn van medewerkers en studenten wordt meegenomen bij het herontwerp van het onderwijs.

Pijler 3: ProfessionaliseringProfessionalisering is een van de belangrijkste succesfactoren voor dit programma. Blended learning zorgt er in veel vormen voor dat de docent een andere rol aanneemt. Daarvoor is ander gedrag en het aanleren van nieuwe competenties van de docent nodig. Professionalisering is nodig om het handelingsrepertoire van de docenten maar ook van onderwijsondersteuners uit te breiden. Ook voor het herontwerp van het onderwijs is kennis nodig. Binnen Pijler 3 bieden we een gericht en laagdrempelig trainingsaanbod aan (van onder meer HvA Academie, DSS en faculteiten) op verschillende niveaus. De professionalisering kan in teamverband, on the job (waarbij het product al gelijk vernieuwd onderwijs kan zijn) of op basis van vooraf zorgvuldig ontwikkelde en gebalanceerde trainingen. Ook hebben we aandacht voor professionalisering als onderdeel van HR strategie (bijvoorbeeld aanpassingen aan BDB). We stemmen professionalisering af op andere lopende ontwikkelingen zoals Duurzaamheid, Diversiteit, Welzijn en Persoonlijke Leerpaden. We stemmen met de opleidingen af welke professionaliseringsstrategie past bij het ambitieniveau en de uitgangssituatie.

Pijler 4: Kennisontwikkeling
We zorgen voor samenwerkingsverbanden om samen kennis op te bouwen rond innovatief en blended onderwijs en hybride2 onderwijs. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke onderbouwing van de effectiviteit van innovaties in het onderwijs. Kennis wordt opgebouwd in samenwerking met lectoraten; als middelen worden ingezet een digitaal kennisplatform, maakplaatsen, labs en sandboxes. Structurele samenwerking wordt gezocht met o.a. de projecten Onderwijsdata (learning analytics) en Persoonlijke Leerpaden.

We zoeken binnen en buiten de HvA samenwerking met lectoraten en SURF voor onderzoek naar verschillende aspecten van blended learning en naar de effectiviteit van verschillende vormen van onderwijsvernieuwing en docentprofessionalisering.

2. Met hybride onderwijs bedoelen we synchrone onderwijsactiviteiten waarbij een deel van de groep in elkaars fysieke nabijheid en een ander deel online deelneemt aan de sessie(s).

Pijler 5: Communicatie / KennisdelingHet toepassen van Blended learning vergt veel kennis en kunde, maar ook zijn ideeën en inspiratie nodig. We zorgen ervoor dat docenten en opleidingen eenvoudig en snel ondersteuning en kennis kunnen vinden (en daar zelf aan kunnen bijdragen). Leren van elkaar en delen van goede maar ook minder goede praktijken en ervaringen. We zorgen voor (doel)gerichte verspreiding van kennis naar docenten en studenten en voor een actieve community rond blended onderwijs en digitale didactiek. In Pijler 5 maken en verspreiden we kennisproducten (zoals kennisclips, webinars, artikelen, podcasts en trainingsmodules) en wordt een platform opgezet voor een community. We zorgen voor experimenteerruimte en halen ook kennis van buiten de HvA naar binnen. 
Hogeschool van Amsterdam — Magazine