Wie is er verantwoordelijk,
wie coördineert
en wie voert er uit? 

Besturing van het programma
Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO)

Programma Blended Learning heeft zijn oorsprong in het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO). Het CBO is verantwoordelijk voor het realiseren van de hoofddoelstelling van het IP programma. Voor het coördineren en uitvoering van activiteiten die bijdragen aan die hoofddoelstelling is programma Blended Learning het vehikel; de decanen van de faculteiten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de beloftes zoals geformuleerd in het Instellingsplan.

Opdrachtgever

Namens het CBO is een decaan opdrachtgever voor het programma.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van het programmaplan, en is mede verantwoordelijk (‘accountable’) voor het creëren van draagvlak voor de uitvoering van het programma. Hij wordt daarin geadviseerd door de programmaraad.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van mensen en middelen.

Programmaraad

De Programmaraad heeft een monitoring en adviesrol. De Programmaraad is een brede vertegenwoordiging uit de HvA organisatie van mensen die betrokken zijn bij blended learning. De raad komt 4 à 5 maal per jaar bij elkaar en is samengesteld uit de volgende functionarissen.
 • Opdrachtgever (voorzitter) – Frank Kresin
 • Opleidingsmanager uit de Onderwijsraad – Thom Terwee
 • Docent – Iris de Goed
 • Student – n.n.b.
 • Facultair hoofd O&O – Gwen Mozer
 • Facultair hoofd HR – Linda Mulckhuyse
 • Facultair hoofd Communicatie – Edith Zweerman
 • Beleidsadviseur O&O - Heleen Wellner
 • Lector – Marco Snoek
 • Trekker SURF Versnellingsagenda / Contactpunt Programma GGO – Paul den HertogKerngroep

Voor het dagelijks bestuur en voor de verbinding met de andere activiteiten binnen IP portefeuille Digitale transformatie naar een blended HvA is een compacte kerngroep ingesteld, bestaande uit de Opdrachtgever, het Hoofd O&O en de Digital Transformation Officer. Deze kerngroep komt elke vier weken bij elkaar met het programmamanagement.

Programmamanagement

De dagelijkse leiding en coördinatie is belegd bij de programmamanagers Aart Schouten en Ria Bruins. Het programmamanagement is verantwoordelijk voor het opstellen van de plannen en het tijdig en correct (laten) uitvoeren van de activiteiten in de plannen. Het vraaggestuurde karakter van het programma zorgt voor een grote mate van flexibiliteit in de planning van activiteiten.

Programmateam

Het programmateam draagt zorg voor de realisatie van de activiteiten van het IP programma. Het team van de Innovatiepartners, aangevuld met een communicatie adviseur van de centrale afdeling Communicatie, vormt samen het programmateam.

Faculteiten en opleidingen

Het belangrijkste deel van het werk, het daadwerkelijk toepassen van blended learning, wordt natuurlijk binnen de opleidingen verzet. Hoe de teams er binnen de faculteiten en opleidingen uit zullen zien, zal verschillen per faculteit en opleiding. Het is belangrijk dat er een aanspreekpunt, een coördinator, voor programma Blended Learning is binnen de faculteit (0.3 tot 0.5 fte). Vanuit het programma werkt een van de Innovatiepartners nauw samen met die coördinator om de initiatieven vanuit het programma binnen de faculteit te plannen, te organiseren en te ondersteunen.

Verbinding tussen programma en faculteiten en opleidingen
De opleidingen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en daarmee voor de ontwikkeling en vernieuwing ervan. Het programma inspireert, stimuleert en faciliteert docenten en opleidingen tot vernieuwing van het onderwijs waarbij blended learning een belangrijke rol krijgt. De opleidingen bepalen zelf, binnen de kaders van hun faculteit, de richting en het ambitieniveau van de onderwijsvernieuwing. De faculteiten en opleidingen zijn ‘in the lead’ voor wat betreft inhoud, tempo en ambitieniveau. Het eigenaarschap en actorschap liggen bij het onderwijs, het programma prikkelt, inspireert en ondersteunt.

Om dit actorschap vorm te geven, adviseert het programma om per facultair een apart Blended Learning project te starten met één aanspreekpunt (of coördinator/projectleider) voor het programma. Vanuit het programma wordt tegen deze coördinator één Innovatiepartner aan gezet. De innovatiepartner helpt de ondersteuningsvragen uit de faculteit te formuleren en daarop adequaat te reageren en zorgt voor verbinding met de activiteiten van het programma.

Samenwerking en afstemming
Er gebeurt veel op het speelveld waarop programma Blended Learning zich begeeft. Afstemming en samenwerking met de omgeving is daarom cruciaal. Inhoudelijke samenwerking en afstemming wordt gezocht met:
 • De facultaire onderwijsondersteuning
 • Werkgroep Toetsen (o.l.v. O&O – Veronica Bruijns)
 • De ICTO Community of Practice
 • De andere IP programma’s (Flexibele Leerpaden in het bijzonder)
 • De SURF versnellingsagenda, in het bijzonder de zones Professionalisering en Evidence Informed Education.
 • SURF shared interest groups 
 • Lectoraten binnen de HvA, zoals de lectoraten van Marco Snoek, Didi Griffioen en Ron Oostdam.
 • Lectoraten buiten de HvA, zoals die van Fleur Prinsen (HsR) en Nynke Bos (Inholland)
 • Andere HBO/WO instellingen die met vergelijkbare trajecten bezig zijn.

In het programma worden studenten nadrukkelijk betrokken. Dit organiseren we door:
 • Te kijken naar de inzet studentassistenten en scholing hiervoor te organiseren (samen met dienst Studentzaken).
 • De verdere inzet van studentassistenten nader verkennen: onderzoek naar mogelijkheden inzet van studenten bij ondersteuning docenten, Brightspace inrichting, rol bij het ontwerp onderwijs, studenten coaching, vormgeven van sociale ontmoeting, helpdesk bemensen. Studenten kunnen bijv. meer betrokken worden bij de organisatie van het onderwijs, of bij de begeleiding van docenten en medestudenten.
 • Scholingswensen voor studenten (rond blended learning) inventariseren en aanbieden (bijv. tips/tricks bij het volgen van online onderwijs, studievaardighede. Input o.a. op basis van studentenquete IR die is afgenomen in het voorjaar 2021.
 • Een student in de Programmaraad op te nemen, met wie de betrokkenheid van studenten in het programma verder wordt verkend en georganiseerd.

Financiering
Voor 2021 is de begroting is de begroting vastgesteld.
Voor 2022 en verder:

 • De Innovatiepartners worden gefinancierd vanuit het centrale IV Portfolio.
 • De overige kosten (programmamanagement, communicatie, etc) wordt gefinancierd vanuit de middelen voor de IP programma’s.
 • Voor faculteiten op te nemen in facultaire begroting (middelen ter uitvoering van eigen ontwikkelplan, deskundigheidsbevordering en een facultaire coördinator Blended Learning).

Al in 2022 moet nader overleg plaatsvinden over de positie en de bekostiging van de Innovatiepartners. Een keuze moet worden gemaakt of dit in de toekomst een soort regulier Teaching and Learning center wordt of dat het wordt afgebouwd na het IP-Programma.

Voor het volgen van de voortgang op de verandering die het programma teweeg brengt, en voor de verantwoording naar het CBO, zullen indicatoren worden geselecteerd. Deze indicatoren zullen op een te ontwikkelen voortgangsdashboard worden getoond. De selectie van de indicatoren en de meting van de voortgang zal in samenwerking met het HvA Lectoraat Jeugdzorg (Leonieke Boendermakers).
Hogeschool van Amsterdam — Magazine