Het Jaarplan 2023, inzoomen. Het HvA Versnellingsprogramma Blended Learning is onderdeel van de veranderopgave Digitale transformatie die samenhangt met het HvA Instellingsplan. Het programma is gestart in april 2021 en loopt tot eind 2023. Het programma team omvat het team van de Innovatiepartners. Dit is een tijdelijke organisatie die gefinancierd is vanuit de ICT Investeringsbegroting van de HvA. Het DLO IP-team is begin 2020 gestart als vervolg op de implementatie van de nieuwe digitale leeromgeving om de didactische vernieuwing aan te jagen die mogelijk werd met de nieuwe digitale omgeving. Bij de start van programma Blended Learning zijn de Innovatiepartners ingezet als programmateam. Per 31-12-2023 stopt de financiering vanuit de ICT-investeringsportefeuille. 2023 is daarom in principe het laatste jaar van de Innovatiepartners. Naast de nieuw op te starten activiteiten, zal een groot deel van de activiteiten in 2023 daarom gericht zijn op (1) opnieuw onder de aandacht brengen van wat er eerder is gemaakt binnen het programma, (2) het opzetten en inrichten van een HvA breed Center voor Teaching & Learning (CTL), mits hiertoe wordt besloten in Q1, en (3) het bestendigen binnen en overdragen van resultaten naar de opleidingen, de facultaire staf en het nieuwe CTL.

De opdracht en het overall plan is geformuleerd in document Programmaplan Blended Learning. Het voorliggende document is het activiteitenplan voor 2023. Input voor dit plan is opgehaald bij de facultaire blended learning coördinatoren, bij de Programmaraad en bij de Innovatiepartners.

Uitgangspunten

Programma Blended Learning werkt vraaggestuurd. Het programma is gepositioneerd om de opleidingen te helpen om het onderwijs te verbeteren door de inzet van blended learning, door het ontwerpen van het onderwijs in een goede, wel doordachte mix van werkvormen, onderwijsactiviteiten en leermaterialen waarbij on campus en online elkaar versterken. Het programma doet dit door aan te sluiten bij de behoeften en de vragen van de facultaire ondersteuning (de O&O en soms de IV teams) in het ondersteunen van de ontwikkeling van blended onderwijs bij de opleidingen.

Het programma gaat daarbij uit van de volgende uitgangspunten.
 • Het belangrijkste is aandacht van de faculteiten en de innovatiepartners voor onderwerpen en voor mensen. Aandacht laat de kennis en de kunde van iedereen groeien en verdiept relaties.
 • De aandacht moet zoveel mogelijk gericht zijn, niet te veel versnipperd.
 • Er zit veel kracht in samen werken, of samenwerken. Het geheel is groter dan de som der delen.
 • We streven verbinding tussen mensen op elk niveau na. Verbinding zorgt voor verbondenheid en uitwisseling
 • Goede timing is cruciaal. Enerzijds kunnen we niet alles tegelijk en kosten dingen tijd. Anderzijds moet ijzer worden gesmeed wanneer het heet is.
 • We werken vraaggestuurd en in co-creatie met de faculteiten.
 • Altijd binnen de kaders van het programmaplan.

Organisatie van het werk

Het werk in het programma wordt zoveel georganiseerd in korte projecten met een aanpak die op Agile/Scrum is gebaseerd. Een project wordt uitgevoerd in sprints van vier weken. Vierwekelijks worden de facultaire Blended Learning Coördinatoren bij elkaar geroepen aan wie de tussenresultaten en uiteindelijk het eindresultaat worden gedemonstreerd. De Blended Learning Coördinatoren kunnen daarbij bijsturen op de resultaten.

Voor het indelen van het werk in projecten geldt het volgende.
 • Samen met de Blended Learning Coördinatoren worden de onderwerpen voor projecten bepaald. Zij hebben gezamenlijk de rol van opdrachtgever voor de projecten (responsible). De programma manager is uiteindelijk verantwoordelijk (accountable) en heeft daarmee de laatste stem in de prioriteitstelling en in wat er gebeurt.
 • Er zal altijd ruimte blijven voor korte(re) vragen en opdrachten buiten de projecten om.
 • Er wordt idealiter gewerkt aan twee of drie projecten tegelijk
 • Onderwerpen die passen bij een lemma in de Blended Learning Toolkit van het Versnellingsplan (zie pijler 3) krijgen in principe voorrang op andere onderwerpen.
 • Vanaf de start van een project wordt een plan gemaakt voor de overdracht van de resultaten aan de lijnorganisatie.
 • In de uitvoering van het werk zoeken we zoveel mogelijk samenwerking met faculteiten en andere programma’s

Pijler 1: Stip op de horizon

Pijler 1 is gericht op het ondersteunen van de opleidingen (en de HvA als geheel) om inspiratie en richting te vinden. In deze pijler helpen we de opleidingen een ontwikkelrichting en een ambitieniveau te kiezen en om invulling te geven aan de ontwikkeling richting blended learning.

De programma’s Rijke Leeromgeving en Blended Learning hebben in 2022 samen met de Digital Society School een project gedaan om door middel van de speculative design methode een beeld van de HvA in 2030 te creëren. Daaruit is onder andere het Alterlearning Manifesto voortgekomen. In 2023 bepalen we samen met programma Rijke Leeromgeving welke volgende stappen we daarmee samen kunnen zetten.

Goede voorbeelden blended learning 

We blijven op zoek naar goede en uiteenlopende voorbeelden van blended learning, zowel binnen als buiten de HvA en vanuit verschillende perspectieven (docent, student, ondersteuner, teamleider/manager). In 2021 hebben we reeds een hele serie aan korte interviews opgenomen over ‘good practices’. Daar worden nieuwe good practices aan toegevoegd, in verschillende verschijningsvormen. De bestaande serie wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. Opleidingen kunnen hiermee inspiratie opdoen om hun eigen ontwikkelrichting en ambities te bepalen en krijgen praktische handvatten en ideeën voor interventies die ze zelf kunnen doen. In 2023 laten we het hele jaar een spoor in het programma meelopen voor het zoeken naar en het vastleggen van good practices. Per good practice wordt een presentatievorm gekozen, die het beste past bij de boodschap van de practice.

De programma’s Rijke Leeromgeving en Blended Learning hebben in 2022 samen met de Digital Society School een project gedaan om door middel van de speculative design methode een beeld van de HvA in 2030 te creëren. Daaruit is onder andere het Alterlearning Manifesto voortgekomen. Dit manifest geeft een goed beeld van een toekomst voor de HvA die wenselijk is, maar die niet direct bruikbaar is voor vertaling naar producten of scenario’s waar we nu iets mee kunnen. In 2023 bepalen we samen met programma Rijke Leeromgeving welke volgende stappen we daarmee samen kunnen zetten.

Blended learning reflectie instrument

IBuiten de HvA is al een keur aan instrumenten ontwikkeld1. In 2021 hebben we al een overzicht en keuzehulp ontwikkeld voor bestaande reflectietools en -frameworks die helpen bij het bepalen van de positie en de ambities van opleidingen en faculteiten op het gebied van blended learning. Eerder hebben we zelf ook al de Next Level Learning scan ontwikkeld die bedoeld is om je Brightspace course te verbeteren.

Inmiddels is de EMBED scan komen bovendrijven als het meest gebruikt reflectie instrument. In 2022 hebben we de scan in samenwerking met FMR en FDMCI vertaald en geschikt gemaakt voor de HvA context. In 2023 maken we een webtool waarin je de EMBED scan eenvoudig kunt invullen en je de resultaten mooi gepresenteerd krijgt. We helpen zoveel mogelijk opleidingen om de scan te gebruiken. Zodat ambities per beschouwingsniveau (module/blok/curriculum) kunnen worden bepaald. 

1. Digitally Enhanced Learning self-assessment scans en de HAN Blended Leaning Readiness Scan | SURF Communities

Pijler 2: Herontwerp Onderwijs
Pijler 2 behelst het ondersteunen van de opleidingen en faculteiten bij herontwikkeling van het onderwijs; blended learning is in de basis een ontwerpvraagstuk. In onderstaande procestekening zie je het curriculum (kan ook blok of module zijn) (her)ontwerp dan ook in het midden staan van de cirkel. Vanuit het programma zijn we gericht op ondersteuning van deze stap in de transitie naar blended onderwijs. De dienstverlening bieden we aan op basis van de behoefte van opleidingen. Dit is maatwerk omdat de opleidingen/teams verschillende behoeften hebben. Wij richten ons hierbij primair op het helpen van de facultaire ondersteuners met de benodigde ondersteuning aan de opleidingen binnen de faculteit.

Facultaire organisatie voor ondersteuning

We hebben een netwerk opgezet voor goede communicatie en uitwisseling over de plannen en de uitvoering daarvan. Elke faculteit werkt aan verdere implementatie van blended learning binnen de eigen opleidingen. De faculteiten doen dat allemaal op een eigen manier met een eigen organisatievorm. De ene faculteit (FMR bijvoorbeeld) heeft een meerjarig facultair project specifiek voor blended learning waar een andere faculteit (FBE bijvoorbeeld) kiest voor het verwerken van het stimuleren van blended learning in de implementatie van het nieuwe HvA Onderwijs- en toetsbeleid. Door het netwerk dat programma Blended Learning onderhoudt blijven deze verschillende initiatieven goed op elkaar aangesloten en kunnen ze van elkaar leren. In 2023 wordt de ondersteuning van dit netwerk voortgezet. Vanuit de ondersteuningsbehoefte die naar voren komt, worden verdere ondersteunende activiteiten vanuit het programma uitgewerkt en uitgevoerd. Dit zal zich uiten in projecten die we gaan uitvoeren en in losse korte opdrachten zoals het verzorgen van inspiratiesessies of bijwonen van ontwerpsessies bij opleidingen.

Hernieuwd Onderwijs- en Toetsbeleid

Onder regie van de beleidsafdeling O&O is een nieuw Onderwijs- en Toetsbeleid opgesteld. De 5 beleidsafspraken geven evidence-based kaders voor het ontwerp van curricula en vakken/modules . Programma Blended Learning heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan tot stand koming van dit beleid en ondersteunt in 2023 bij de implementatie.
Activytool
Begin 2023 zal het lopende project Van didactiek naar tooling worden afgerond. Dit project ontwikkelt een webtool waar allerlei werkvormen met kenmerken en bijpassende tools met instructie eenvoudig te vinden zijn.

Pijler 3: Professionalisering


Succesvolle toepassing van blended learning staat of valt met de competenties en de capaciteiten van de betrokken docenten, studenten, ondersteuners en leidinggevenden. Professionalisering is daarom een belangrijk onderdeel van programma Blended Learning. Pijler 3 is gericht op de professionalisering van docenten, ondersteuners en, waar nodig, studenten. De facultaire O&O teams zijn de belangrijkste actoren hierbij, en de HvA Academie en de Digital Society School (DSS) zijn belangrijke partners.

Blended Learning Toolkit van het Versnellingsplan

Eind 2022 heeft het Versnellingsplan van SURF een Toolkit Blended Learning gelanceerd. Dit is een bundeling van veel rijke content over blended learning die eerder in het Versnellingsplan door verscheidene HO instellingen is ontwikkeld. Vanuit de HvA waren daarbij twee Innovatiepartners betrokken. Deze toolkit is een parel voor het HvA programma Blended Learning omdat het veel en degelijk ontwikkelde onderdelen bevat die bijna direct bruikbaar zijn voor ons. Bij de meeste onderwerpen is het een kwestie van identificeren dat het er is en na enkele kleine aanpassingen aan de HvA context kan het meestal snel worden toegepast. De onderwerpen die in de vraagsturing naar voren komen, zullen we in 2023 altijd matchen met wat er in de Toolkit aanwezig is. Onderwerpen die daarin zitten, krijgen in principe voorrang op andere onderwerpen omdat de impact die we kunnen maken, met beperkte inspanning, potentieel veel groter is.
In het Programmaplan zijn vijf pijlers gedefinieerd waarover de aandacht binnen het programma wordt verdeeld. De activiteiten voor het jaar 2023 worden in onderstaande paragrafen in deze pijlers ingedeeld.

HR strategie en beleid

én van de projecten die eind september 2022 zijn opgestart heeft als doelstelling om een voorstel te formuleren rond professionalisering van docenten op didactisch gebied. Op dit moment is na het eenmalig behalen van een basiskwalificatie didactische vaardigheden door docenten niet zonder meer gebruikelijk om zich verder te professionaliseren op het gebied van didactiek. Tevens zien we dat de rol van docent in (steeds) meer specialismen vergt. Onderwijsontwerp is mede daarom steeds meer een aangelegenheid van docententeam in plaats van van een individuele docent. In het project wordt een voorstel gedaan voor het onderkennen van verschillende specialismen of docent rollen en werkt enkele van die rollen nader uit. Daarbij wordt een voorstel hoe ‘education permanente’ eruit kan zien voor docenten op basis van die rollen. Dit project wordt uitgevoerd met alle faculteiten, met de HvA Academie en HR. Bij dit project zijn ook de IP programma’s Rijke Leeromgeving en Persoonlijke Leerpaden betrokken.

Menukaart en Toolbox

Nadat we in 2021 samen met de faculteiten een overzicht hebben gecreëerd (concept menukaart) waarop professionaliseringsaanbod rond blended learning is samengebracht, hebben we in 2022 een toolbox ontwikkeld waarin alle facultaire en HvA-brede professionaliseringsmaterialen zijn samengebracht. In 2023 wordt de toolbox gebruikt, verder aangevuld en continue onder de aandacht gebracht.

Professionalisering van facultaire O&O medewerkers en ICTO adviseurs

Een succesfactor voor het effectief professionaliseren van docenten op blended learning is het helpen van de facultaire ondersteuning (en ambassadeurs) om de goede ondersteuning aan docenten en docententeams te kunnen geven. Daarvoor zetten we in op het (verder) professionaliseren van de facultaire O&O en ICTO teams. We doen dat volgens het ‘begeleid en train de trainer/begeleider’ principe. Het gaat hierbij om zowel het adviseren over implementatie- en organisatiestrategieën als over het inhoudelijk kennis en vaardigheden bijbrengen via coaching en training. Hiermee wordt de kennis en kunde bestendigd binnen de faculteiten en is het werk van de innovatiepartners beter schaalbaar.

Ondersteuning van opleidingsmanagement, teamleiders en curriculum commissies

Herontwerp van het onderwijs vergt facilitering van de docententeams en ontwikkelaars door opleidingsmanagement, teamleiders en curriculumcommissies. Deze groepen worden in 2023 als aparte doelgroepen beschouwd door het programma. We zoeken en delen good practices specifiek voor elke groep, we brengen producten die we al hebben gemaakt gericht opnieuw onder de aandacht en we onderzoeken samen met de doelgroepen welke professionalisering voor hen relevant is.

Digitale vaardigheden en andere competenties rond blended learning bij studenten

Studenten zijn een aparte doelgroep voor het programma. Als we veel meer blended learning verwerken in het onderwijsontwerp moeten we oog hebben voor de studenten die wellicht extra begeleiding nodig hebben in het goed en actief volgen van het onderwijs. Zelfregulatie, studievaardigheden en digitale vaardigheden zijn hier belangrijke concepten. Naast bijvoorbeeld ontdekken wat voor leerstrategieën voor een student wel of niet werkt of het beter begeleiden van studenten in het geven en ontvangen van (rijke) feedback. Sinds midden 2022 hebben we een student assistent in ons team met als taak om het studentperspectief in te brengen bij alles wat we doen. Samen met hem onderzoeken we in 2023 wat er voor studenten aan extra scholing of begeleiding nodig en wenselijk is.

Pijler 4: Kennisontwikkeling
Pijler 4 gaat over kennisontwikkeling stimuleren en organiseren. In 2021 hebben we de basis gelegd voor de kennisontwikkeling binnen het programma Blended Learning. Deze kennis heeft in de eerste plaats betrekking op didactische aspecten van blended learning. Maar het programma ontwikkelt zich als kennishouder op meer terreinen. Daarbij valt te denken aan veranderkundige aspecten en implementatie technieken, digitale tools voor onderwijs, beïnvloeding van gedrag en attitudes bij studenten en docenten, sociale cohesie en binding, flexibilisering van het onderwijs, programmatisch toetsen, formatief handelen, het gebruik van video in het onderwijs, learning spaces, virtueel praktijkonderwijs en natuurlijk hybride lesgeven.

Het programma vervult een belangrijke netwerkfunctie binnen de HvA en daarbuiten. Door samenwerken aan projecten binnen het programma en door het organiseren van bijeenkomsten en events, zorgen we voor verbinding van HvA medewerkers over de opleidingen, staven en faculteiten heen. Dit stimuleert de uitwisseling van opgedane kennis en zorgt voor gezamenlijk leren.

We organiseren veel zelf, maar sluiten ook zoveel mogelijk aan bij lopende initiatieven. De Versnellingsagenda van SURF stopt in 2022, maar vindt een vervolg in de Digitaliseringsimpuls. Via gedeelde bemensing staan we in direct contact met de Digitaliseringsimpuls. Bij de Versnellingsagenda zijn we actief betrokken geweest bij de zone docentprofessionalisering en de zone evidence informed onderwijsinnovatie met ICT en hielden we nauw contact met de zones flexibilisering, digitale (open) leermaterialen en Studiedata. Nu de Versnellingsagenda ten einde komt, worden er veel waardevolle kennisproducten gelanceerd die we kunnen gebruiken, zoals de eerder genoemde Blended Learning Toolkit.

Lectoraten

Onderzoek speelt een belangrijke rol in pijler 4. We hebben contact gelegd en geregeld contact over inhoudelijke onderwerpen met de volgende HvA lectoraten.
 • Leren en innoveren – Marco Snoek (betrokken bij ontwikkeling van de docentrollen)
 • Maatwerk in leren en instructie – Ron Oostdam (betrokken bij NWO aanvra(a)g(en) en voorgenomen promotietraject een van de Innovatiepartners)
 • Didactiek van de betavakken – Bert Bredeweg (volgen programma Urban Education voor evidence informed course design)
 • Higher education, research and innovation – Didi Griffioen
 • Teamprofessionalisering – Daniël Middelkoop
 • Ondernemerschap – Ingrid Wakkee (directe inzet voor UNLOCK project over escape rooms in het onderwijs)

Daarnaast werken we in toenemende mate samen met onderzoekers van het kenniscentrum van FOO, met name met Izaak Dekker, aan het vormgeven van evidence informed blended learning ontwerp en de praktische vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de HvA onderwijspraktijk. De toegevoegde waarde van de samenwerking met de genoemde lectoraten zit vooral in de verspreiding van de kennis die binnen de lectoraten is en wordt opgebouwd. Door de sterke verbinding die we als programma met de faculteiten hebben, kunnen we onderzoeksresultaten en opgedane kennis uit lectoraten gericht brengen naar de plekken in het onderwijs die er behoefte aan hebben of er iontvankelijk voor zijn.

Eind 2022 zijn we in contact gekomen met het lectoraat ‘Organiseren van verandering in onderwijs’ van de Hogeschool Utrecht. Met onderzoekers uit dat lectoraat verkennen we de mogelijkheden om door hen te worden begeleid bij het maken van weloverwogen keuzes rond het ontwerpen van een Center voor Teaching & Learning.


Tooling

Binnen het team van Innovatiepartners is veel kennis aanwezig van ICT tools in het onderwijs. De Innovatiepartners fungeren vaak als vraagbaak voor vragen rond de inzet van tools en de didactische waarde en mogelijkheden. Tevens ondersteunt het programma verschillende projecten die over ICT in het onderwijs gaan, te weten:

 • Aanbesteding en implementatie van een HvA breed Digitaal Portfolio systeem
 • Experimenten op het gebied van Learning Analytics
 • Aanbesteding voor Software voor kennisclips en webcolleges
 • Digitale toetssystemen

Met name aan het onderwerp digitale portfolio’s besteden we in 2023 veel aandacht. De programmamanager van programma Blended Learning heeft een vaste zetel in de DLO Board om de verbinding met de staande organisatie rond tooling voor onderwijs te borgen.

Onderwijsruimtes

Tenslotte vindt er binnen het programma kennisontwikkeling en -verspreiding plaats over inrichting van onderwijsruimtes. Verschillende faculteiten experimenteren met nieuwe inrichtingen en centraal (gecoördineerd door FS) zijn er initiatieven om dat ook te gaan doen. Bij de centrale initiatieven zijn wij aangesloten in een adviserende rol. We proberen daarbij zoveel mogelijk geleerde lessen van de faculteiten (en van andere instellingen) mee te nemen in de adviezen.

Blended learning kan echter ook effecten hebben op het gebruik van de reguliere onderwijsruimtes. Bijvoorbeeld als er meer activere werkvormen voor kleine(re) groepen worden toegepast in de onderwijsruimte op de campus, vraagt dat wellicht een andere inrichting of omvang van de ruimtes.

Pijler 5: Communicatie / Kennisdeling
Communicatie en delen van kennis is de kern van pijler 5. We zorgen voor (doel)gerichte verspreiding van kennis naar docenten en studenten, maar ook ICTO ondersteuners en managers. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld. In 2023 zullen we starten met twee nieuwe communicatiemedewerkers (2x 0,4-0,5fte) om hieraan gestalte te geven; een met een meer inhoudelijke focus en een met meer focus op vormgeving en event organisatie.

Kennisplatform

Een van de projecten voor 2023 is het ontwikkelen van een gezamenlijke OLAB website. Samen met alle faculteiten en O&O ontwikkelen we een duurzaam actuele website ter ondersteuning van onderwijsontwerp en onderwijsuitvoering. Deze sluit onder andere aan bij de site voor het Onderwijs- en Toetsbeleid en de SCORE site van O&O. Het gebruikersonderzoek en het ontwerp zal door studenten van opleiding CMD worden gedaan; de bouw van website wordt belegd bij studenten van HBO-ICT.

ICTO Community

De inspanningen van de innovatiepartners hebben in sinds de start in 2020 bijgedragen aan een steeds actievere en groeiende ICTO-community binnen de HvA. De waarde van een actieve ICTO community is groot in een tijd van snelle ontwikkeling van onderwijs met ICT als deze. Een actieve ICTO community voegt onder andere waarde toe door:
 • Verbindingen met collega's/partners buiten de HvA leggen en versterken
 • Kennis en ervaring delen tussen faculteiten stimuleren
 • Hergebruik van producten uit facultaire ondersteuning stimuleren
 • Kennis en capaciteit bundelen voor initiatieven
 • Slagkracht van alle ondersteuners vergroten door betere samenwerking en onderlinge deskundigheidsbevordering

We zetten ons in om de ICTO-community te ondersteunen en verder uit te bouwen. Dit doen we door onder andere:
 • Het ontwikkelen van een platform waar interactie kan ontstaan tussen leden van de community.
 • Deelnemers aan sessies die de innovatiepartners organiseren actief te benaderen en te betrekken bij de community.
 • Door op gezette tijden een rijke en (relevante) nieuwsbrief uit te sturen.
 • Door de deelnemers van buiten de HvA ook toegang te geven tot het nieuwe platform en door ook Linkedin en Youtube te gebruiken als medium om onze content te publiceren en gesprekken aan te gaan, breiden we de community mogelijk uit tot buiten de HvA.

Kennisproducten en content

De innovatiepartners en de (centrale) stafafdelingen O&O/ICTO hebben samen al een groot aantal mooie producten opgeleverd, waaronder de Handreiking Campus met Meerwaarde, en hebben veel kunnen opstarten en initiëren op het gebied van blended, online en hybride onderwijs. Deze lijn zetten we door in 2023 met mooie publicaties en bijeenkomsten.
We creëren en verzamelen veel content om te delen met de HvA community, ter inspiratie en instructie. Denk daarbij aan events, nieuwsbrieven, webinars, kennisclips, podcasts, good practices, whitepapers etc.


Deelname aan andere projecten en verbinding met andere initiatieven en partijen - netwerkfunctie

Het programma werkt waar mogelijk samen met de andere IP-programma’s en er wordt verbinding gelegd met de andere twee D’s uit het IP. Daarnaast werken de DLO Innovatiepartners in een aantal HvA projecten mee. Vanwege de relevantie voor het programma, wordt de betrokkenheid bij die projecten voortgezet. De projecten zijn Project Unlock, gericht op escape rooms voor toepassing in het onderwijs, Project Onderwijsdata en project Digitaal Portfolio.

Ook met de staven en diensten van de HvA, en bij enkele initiatieven van hen, zijn de Innovatiepartners structureel in gesprek.     
 • Met O&O centraal is veel contact en concrete samenwerking, op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld doordat het directeur O&O in de kerngroep zit en een O&O beleidsadviseur in de programmaraad en in het overleg met de facultaire coördinatoren.
 • Met DSI (Ivo van der Werk) is structureel contact op zeer uiteenlopende onderwerpen. Het Hoofd DSI zit tevens in de kerngroep en in de programmaraad.
 • Met de Academie is structurele afstemming op directie en op tactisch niveau.
 • Met HR is structureel overleg; er zit een medewerker van HR in de Programmaraad en werkt mee in relevante projecten binnen het programma.
 • Met ICTS is structureel contact met de DLO Product Owner en  het programma is vertegenwoordigd in de DLO Board.
 • Met FS is structureel overleg op tactisch niveau over algemene zaken, de Innovatiepartners zijn vertegenwoordigd aan de werktafel AV middelen en er zijn verschillende samenwerkingen op operationeel niveau.

Kennisdeling buiten de HvA

In toenemende mate verbinden we met partijen van buiten de HvA. We zijn betrokken bij de opzet van een netwerk van Amsterdamse HO en MBO instellingen. We houden regelmatig presentaties bij congressen, we houden nauw contact met SURF en we spreken veel andere hogescholen (HU. Leiden, Berlijn..) over ontwikkelingen rond CTL’s.

Naast activiteiten die hierboven binnen de pijlers beschreven worden, zijn er activiteiten die niet binnen een van de pijlers geplaatst kunnen worden. Dit zijn de zaken die gaan over inrichting van het werk en prestaties van het team; Ontwikkeling Center for Teaching & Learning (CTL) en Quality Assurance.

Ontwikkeling Center for Teaching & Learning (CTL)

De manier waarop het programma momenteel midden in de HvA staat en veel onderdelen van de HvA met elkaar verbindt, geeft aanleiding om te onderzoeken hoe dat te bestendigen kan zijn in de staande organisatie. Het bestendigen van de ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs in de staande (HvA-brede) organisatie stelt ons tevens in staat om met vernieuwingsimpulsen beter aan te sluiten bij de reguliere ontwikkelcycli van de opleidingen. Met een CTL kan daaraan vanuit een totaaloverzicht op de fase in de cycli bij de opleidingen worden gewerkt. Tevens is er een externe prikkel vanuit de Digitaliseringsimpuls om een CTL op te richten bij de HvA. In 2023 wordt veel aandacht van het programma besteed aan het onderzoeken en bespreken van de mogelijkheden en de wenselijkheid van het opzetten van een CTL in 2024.

Quality Assurance

Versnellingsprogramma Blended Learning draagt bij aan de strategische doelen in het instellingsplan. Om zicht te krijgen en te houden op de effectiviteit van het programma in de bijdrage aan die doelen, is in 2022 in samenwerking met lectoren Leonieke Boendermakers en Harry van Vliet een meetsysteem opgezet waarmee wordt bijgehouden wat het programma doet en welke effecten daarmee bereikt worden. Dit is om verscheidene redenen een complexe aangelegenheid. Onder andere omdat het programma vraaggestuurd is opgezet en omdat de effecten moeilijk toe te wijzen zullen zijn aan (alleen) de interventies door het programma. In het kader van quality assurance doet het programma het volgende:   
 • We houden een overzicht van de eigen activiteiten en opgeleverde producten en diensten (inspanningsmeting).
 • We zetten (jaarlijks) een enquête uit bij docenten en studenten over de beleving van de mate en kwaliteit van aangeboden blended learning. De resultaten verdiepen we met groepsgesprekken met de doelgroepen (effectmeting).
 • Na elke activiteit evalueren we deze zelf en met de doelgroep (interne kwaliteitszorg)
 • Aan het einde van iedere sprint in ieder project evalueren we het proces teneinde de projectuitvoering te verbeteren (interne kwaliteitszorg).
 • Aan het einde van iedere sprint toetsen we de tussenresultaten bij de facultaire vertegenwoordigers (toets op de fitness for purpose en fitness for use).

Tenslotte zal in de tweede helft van 2023 veel aandacht worden besteed aan het ophalen, verzamelen en bundelen van de leerpunten die het programma heeft opgeleverd.
Hogeschool van Amsterdam — Magazine